Blended Spices

Kamya Garam Masala
Garam Masala
Available Packs- 50g, 100g (PCH)
Kamya Haldi
Haldi
Available Packs- 100g, 250g, 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Chat Masala
Chat Masala
Available Packs- 50g, 100g (PCH)
Kamya Curry Powder
Curry Powder
Available Packs- 50g, 100g (PCH)
Kamya Dalma Masala
Dalma Masala
Available Packs- 50g, 100g (PCH)
Kamya Sambar Masala
Sambar Masala
Available Packs- 50g, 100g (PCH)
Kamya Chilly Powder
Chilly Powder
Available Packs- 50g, 100g (PCH)
Kamya Dhania Powder
Dhania Powder
Available Packs- 50g, 100g (PCH)
Kamya Jeera Powder
Jeera Powder
Available Packs- 50g, 100g (PCH)