Flour & Powder

Kamya Sarabati Atta
Sarabati Atta
Available Packs- 1Kg, 5Kg (PCH)
Kamya Sada Atta
Sada Atta
Available Packs- 1Kg, 5Kg (PCH)
Kamya Super Sarabati Atta
Super Sarabati Atta
Available Packs- 1Kg, 5Kg (PCH)
Kamya Mixed Grain Sattu
Mixed Grain Sattu
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Light Mixed Grain Sattu
Light Mixed Grain Sattu
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Supreme Mixed Grain Sattu
Supreme Mixed Grain Sattu
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Ragi Flour
Ragi Flour
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Maida
Maida
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Rice Powder
Rice Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Bajra Powder
Bajra Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Chuda Powder
Chuda Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Jowar Powder
Jowar Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Jowar Chatua
Jowar Chatua
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Soya Chatua
Soya Chatua
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Biri Powder
Biri Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Buta Chatua
Buta Chatua
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Buta Powder
Buta Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Corn Powder
Corn Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Jaa Powder
Jaa Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Kutu Powder
Kutu Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Maka Powder
Maka Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Methi Powder
Methi Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Singada Powder
Singada Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Sunthi Powder
Sunthi Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Wheat Chatua
Wheat Chatua
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)