Flour & Powder

Kamya Sarabati Atta
Sarabati Atta
Available Packs- 1Kg, 5Kg (PCH)
Kamya Sada Atta
Sada Atta
Available Packs- 1Kg, 5Kg (PCH)
Kamya Super Sarabati Atta
Super Sarabati Atta
Available Packs- 1Kg, 5Kg (PCH)
Kamya Mixed Grain Sattu
Mixed Grain Sattu
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Light Mixed Grain Sattu
Light Mixed Grain Sattu
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Supreme Mixed Grain Sattu
Supreme Mixed Grain Sattu
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Maida
Maida
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)
Kamya Rice Powder
Rice Powder
Available Packs- 500g, 1Kg (PCH)